A/L Veghytta's hjemmeside

Vedtekter

LOVER FOR A/L VEGHYTTA.

HYTTEFFORENINGEN FOR STATENS VEGVESEN.

§1        Foreningens formål er anskaffelse og drift av hytteeiendommer for foreningens medlemmer. Det er foreningen som eier hyttene.

§2        Hyttene kan anskaffes på egen eller leiet tomt ved egen bygging – ferdigkjøp – leie av eksisterende hytter, eller på andre måter som styret eller årsmøtet finner økonomisk forsvarlig.

§3        Medlemmer er ansatte i Statens vegvesen med fast kontorplass innenfor en av lokasjonene i Østfold fylke. Med medlemmer forstås faste og midlertidige ansatte, som har innbetalt årlig kontingent. Årsmøtet har mulighet til å justere den årlige kontingenten.

§4        Ved sykdom, invaliditet, uføretrygd, alderspensjon og førtidspensjon kan en person fortsette som medlem når han/hun betaler kontingent.
Medlemmers etterlatte kan opprettholde medlemskapet når han/hun betaler kontingent. Med etterlatte menes her ektefelle/samboer til opprinnnelig medlem ansatt i Statens vegvesen.

§5        Bare medlemmer og medlemmers nærmeste familie (ektefelle/samboer og barn) har i alminnelighet rett til opphold i foreningens hytter eventuelt sammen med venner og bekjente. Medlemmet må selv være til stede når han/hun leier hytta.

            Når forholdene ligger slik an, vil det etter tillatelse fra styret eller den det bemyndiger være adgang til utleie til andre mot avtalt vederlag.

§6        Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, holdes innen mars/april.

            Innkallingen til årsmøtet skal skje med minst 6 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Disse sakene skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer senest to uker før årsmøtet.

            Årsmøtet behandler:

 1. a.       Beretning og revidert regnskap for foregående år.
 2. b.       Budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 3. c.        Lovforslag
 4. d.       Andre forslag som blir lagt fram.

Årsmøtet kan velge:

 1. a.       Styre på 5 medlemmer med 2 varamenn.
 2. b.       2 revisor med varamenn.
 3. c.        Valgkomitè på 3 medlemmer.

Ekstraordinært møte kalles inn når styret finner det påkrevd eller når minst 10% av medlemmene krever det.

Årsmøtet og ekstraordinære møter er vedtaksdyktige når minst 10% av medlemmene er tilstede eller et fulltallig styre. Er møtet ikke vedtaksdyktig, er et nytt møte som er innkalt med lovlig varsel, vedtaksdyktig uansett frammøte.

Alle valg skjer skriftlig om det blir påkrevd og det foreligger mer enn ett forslag.

§7        Styret er på 5 medlemmer med 2 varamenn. Formannen velges særskilt på årsmøtet, mens styret selv velger nestformann, sekretær og kasserer.

Valgene gjelder for to år. (Første gang for 3 for 2 år og 2 for 1 år). Minst ett medlem av det gamle styret må fortsette i det nye.

§8        Styret leder foreningen og forestår driften av hyttene i samsvar med formålet og denne lov. Det treffer vedtak om forsvarlig vedlikehold, nyanskaffelser eller andre tiltak innenfor rammen av et på årsmøte vedtatt budsjett.

            Styret har anledning til:

 1. a.       å utarbeide leie- og ordensreglement og påse at disse blir overholdt
 2. b.       å legge frem forslag til honorar for formann og kasserer via årlig budsjett. Honoraret godtas via budjsettets godkjenning på årsmøtet.
 3. c.        å føre inventarprotokoll.
 4. d.       å gi beretning og legge fram revidert regnskap for årsmøtet med forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.
 5. e.       Innkalle til årsmøte.
 6. f.         å oppnevne hyttesjef med assistenter for hver hytte eller gruppe av hytter. Hyttesjefene har ansvaret for drift og vedlikehold av vedkommende hytte.

§9        Formannen kaller sammen til styremøte og skal kalle sammen når minst 2 styremedlemmer krever det. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmeliket gjør formannens stemme utslaget.

§10      Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært årsmøte og krever 2/3 stemmeflertall.

Vedtatt 15.04.2003

Endret 15.03.2012. ( §6 2. avsnitt og §8b)
Endret 20.03.2013. (§ 3, likeledes overskrift for vedtektene)
Endret 09.04.2014 (§4)
Endret 30.03.2021 (§3)

Endret 16.04.2024 (§3)